คำนิยม

คำนิยม โดย พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

ปัจจุบัน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ นอกจากเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น สำคัญในโลกธุรกิจ ในแวดวงนักการตลาดแล้ว ยังเข้ามามีบบทาทและมีความสำคัญในทุกๆ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ประชาชน หรือบุคคลทั่วไป หากได้ศึกษา และนำเอาความรู้ทางด้านทางด้านนี้ไปใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง หน่วยงาน หรือหน้าที่การงานที่ได้รับผิดชอบอยู่แล้ว ย่อมจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง เพราะปัจจุบันผู้บริหารทั้งหลายต่าง ยอมรับว่า การโฆษณาประชาสัมพันธ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน เพื่อที่จะทำให้ภาระกิจของตน ก้าวไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จได้ ด้วยเหตุนี้ วิชาการศึกษาทางด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จึงเป็นที่แพร่หลาย และเป็นที่สนใจในวงกว้าง 

เราท่านคงสังเกตเห็นได้ว่าสินค้า บริการ หน่วยงานต่างๆ หันมาใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ทั้งสื่อสารระหว่างกันเอง และสื่อสารกับผู้บริโภค ลูกค้า จึงเป็นเรื่องไม่น่าแปลกใจที่การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ นับเป็นวิธีการที่มีผู้พูดถึงกันมาก และเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จนในบางประเทศ อินเทอร์เน็ตมีบทบาทมากกว่าโทรทัศน์เสียอีก  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตยังเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ สิ่งที่ยังอาจจะขาดแคลนอยู่คือการเผยแพร่ความรู้ทางสาขาวิชานี้อย่างมีระบบ หลักการและเชื่อถือได้ 

ผมจึงขอแสดงความชื่นชมกับ Advertising Research Foundation ในฐานะผู้ที่ได้รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ อันเป็นประโยชน์ให้แก่วงการอินเทอร์เน็ตและ ขอแสดงความยินดีกับผู้แปลที่ได้อุตสาหะ บากบั่น ใช้เวลาในการแปล และเรียบเรียง จนสำเร็จ ได้ใจความ เป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่ง เหมาะสมเป็นตำรา และหนังสืออ้างอิงสำหรับ นักการตลาด นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป และโดยเฉพาะกลุ่มผู้ดูเลเว็บไซต์ (Webmaster) ได้เลือกอ่าน และนำเกร็ดความรู้ หลักการที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการงาน หรือกิจกรรม ของตนเองตามที่สนใจต่อไป

พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน

นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย


 

คำนิยม โดย ผศ.ดร.ม.ล. วิฏราธร จิรประวัติ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

คำถาม: ใครควรอ่านหนังสือเล่มนี้?

คำตอบ: นักการตลาดและนักปลุกปั้นแบรนด์ที่ไม่ต้องการเป็นรองใคร, นักสื่อสาร การตลาด คนโฆษณา นักวางแผนสื่อที่ไม่ยึดติดกับการเลือกใช้กลยุทธ์และ สื่อเดิมๆ, นักวิจัย อาจารย์ นิสิตและนักศึกษาที่ต้องการรู้จริงในเรื่องโฆษณา ออนไลน์

คำถาม: ทำไมคุณต้องอ่านหนังสือเล่มนี้?

คำตอบ: เพราะคุณจะได้รู้ลึกว่าการตลาดออนไลน์เป็นอย่างไร, มีกลยุทธ์และการ วัดผลอย่างไร จากกลุ่มผู้รู้จริงที่น่าเชื่อถือจาก Advertising Research Foundation (ARF) แห่งสหรัฐอเมริกา พร้อม Case Studies ที่น่าสนใจ

คำถาม: แล้วคุณจะรออะไรอยู่? 

คำตอบ: ………………………………

ผศ.ดร.ม.ล. วิฏราธร จิรประวัติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโฆษณา

คณะนิเทศศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

 


คำนิยม โดย อ.ชลิต ลิมปนะเวช 

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หนังสือ Online Advertising Playbook  เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งในการตลาดยุคดิจิทัลที่หาอ่านได้ยากในท้องตลาด   หนังสือเล่มนี้จะทำให้ท่านผู้อ่านมองเห็นภาพธุรกิจออนลายน์ได้ชัดเจน 

ผู้เขียนคือ คุณศิวัตร เชวรียวงษ์ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำ Online Advertising  จากประสบการณ์การทำงานด้วยตัวอย่างสินค้าที่ประสบความสำเร็จ ด้วยวิธีคิด และเงื่อนไขที่แตกต่างจากกฎเกณฑ์ทางตำรา  แต่เต็มไปด้วยประสบการณ์ในภาคสนามล้วนๆ ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิง  ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นอีกเล่มหนึ่ง ที่ถือเป็นกรณีศึกษาสำคัญสำหรับผู้ที่แสวงหาความรู้ ความเข้าใจทางด้าน Online Advertising  อย่างแท้จริง

ผมจึงขอแนะนำให้หาอ่านดู รับรองไม่ผิดหวัง